حال روحیت اگه خوب باشه هییییچ بیماری جسمی تو رو از پا در نمیاره

ولی اگه حال دلت خوب نباشه ی سردرد ساده هم میتونه داغونت کنه


+ حال دلتون همیشه میزون