بعضیام هستن انگار فقط اومدن ک حال بعضیای دیگه رو خوب کنن

زندگیتون سرشار از این بعضیا