دیدین شب اگه بیدار باشی چقد طولانی و کشدار میشه و اگه خواب باشی به چشم به هم زدنی تموم میشه و صبح میشه؟
دیدین همین شبایی ک بدخواب شدی و خوابت نمیبره اگه حالت خوب نباشه و درد داشته باشی باز چقدر طولانی تر و کشدارتر و سخت تره و عذاب درد هزار بار بیشتر؟ و از اونطرف اگه حالت خوب باشه و شاد باشی زودتر میگذره و به صبح میرسه؟
پس حواسمون باشه به خواب غفلت دنیوی باشه که به چشم به هم زدنی تموم میشه
یادمون باشه یه شب که شب اول قبره قراره هممون بدخواب بشیم و تک تک ثانیه هایی که بهمون میگذره رو از عمق وجود درک کنیم
پس یادمون باشه حواسمون به حال اون شبمون باشه


حوریا شیری