خستگی های ما همیشه از زیادی کار و سنگینی کار نیست

گاهی از برخوردهای بعد از کاریست که انجام میدهیم

گاهی حرفی می تواند خستگی یه هفته را از تن به در کند و گاهی هم برعکس میتواند خستگی ات را صدبرابر کند

خستگی ها همیشه جسمی نیست اکثرا روحیست !