داشتم تو گالری گوشیم عکسایی ک تازه دان شده بودن رو میدیدم ک رسیدم ب ی عکس ک نقاشی از ی دختر بود و کنارش ی متن نوشته بود ناخودآگاه منو یاد خواهرم انداخت

پاشدم رفتم پیش خواهرم گفتم ی عکس دیدم ک منو یاد تو انداخت

+ کو؟ ببینم

- ایناهاش ... مث خودته , دهن گشاد و چشم درشت

+ برو بیرون از اتاق

- خو چیکار کنم ... تا دیدم یاد تو افتادم

+ گفتم دور شو ازم


شما بگین تقصیره منه ؟