همیشه شروع کردن خیلی سخت بوده

همیشه وقتی میخواهیم در مورد موضوعی مطلب بنویسیم اینکه چه بگوییم و اصل مطلب (!) یک طرف و اینکه با چه جمله ای شروع کنیم یک طرف

و ما فعلا چیزی نمیتوانیم بگوییم جز اینکه

سلامی مجدد